Home

Categorie├źn

Algemene Voorwaarden PvG

Algemene Voorwaarden PvG

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.petervanginkel.nl (hierna: Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Peter Van Ginkel Kunstenaarsbenodigdheden B.V. (hierna: PvG) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en PvG.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van PvG zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 PvG kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat de gegevens die u dient te verstrekken, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.

3.2 PvG garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Lees de privacy statement voor nadere informatie.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent een overeenkomst te sluiten met PvG.

4.2 De overeenkomst komt tot stand:
- indien u via de Website een product bestelt op het moment dat PVG uw bestelling bevestigt; of
- indien u in één van de winkels van PvG een product koopt op het moment dat deze producten aan u ter beschikking worden gesteld.

4.3 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door PvG is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden of als u de bestelling bij één van de winkels van PvG zelf ophaalt. In geval van verzending van de bestelling streeft PvG ernaar de bestelling binnen 3 werkdagen bij u te bezorgen mits het afleveradres in Nederland is.

5.2 Indien u producten bestelt die dienen te worden geïmporteerd of nog dienen te worden vervaardigd, gaat u ermee akkoord dat PvG geen garantie kan geven omtrent de leveringstermijnen van deze producten. Voor zover mogelijk zal PvG u informeren over de geschatte leveringstermijnen van deze producten.

5.3 U bent verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.4 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.5 Naleveringen geschieden franco huis, hetgeen betekent dat hiervoor geen extra kosten aan u in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal PvG het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode particulier
7.1 Indien u als particulier (dus niet een professionele partij) een product bestelt via de Website bent u gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. PvG zal alsdan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product in de oorspronkelijke staat, onbeschadigd en compleet is en voorzien is van de originele verpakking.

7.2 De kosten van het verzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Lid 1 van dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor producten die:
- tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw eigen specificaties;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn; en
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 – Garantie / Reclame
8.1 PvG garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de specificaties die op de Website, in één van de winkels van PvG of op het product zelf worden gegeven.

8.2 PvG garandeert niet dat de door u bestelde producten (altijd) bij haar voorradig zijn alsmede dat de door u bestelde producten identiek zijn aan het aan u getoonde monster/voorbeeld van het betreffende product. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat er kleine afwijkingen kunnen zijn.

8.3 PvG geeft geen garantie omtrent de juistheid of volledigheid van de door haar personeelsleden gegeven adviezen met betrekking tot de door haar aangeboden producten. Meer in het bijzonder garandeert PvG niet dat de door u bestelde producten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u ze wenst te gebruiken.

8.4 U bent gehouden het geleverde product op het moment van de (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden en de op de website of op het product zelf vermelde specificaties.

8.5 U dient direct na ontvangst van het door u bestelde product dit product te onderzoeken en eventuele gebreken op de vrachtbrief van de vervoerder te melden. Eventuele gebreken die niet direct zichtbaar zijn behoren binnen 14 dagen na levering, schriftelijk of per e-mail aan PvG te worden gemeld. PvG zal binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt PvG ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

8.6 Na verloop van de in artikel 8.5 genoemde garantietermijn is PvG gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.7 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten door u, wanneer u of een derde, zonder schriftelijke toestemming van PvG, wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of wanneer u de producten heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
PvG blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Prijzen en betaling
10.1 De op de Website en in de winkels van PVG vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

10.2 De prijzen op de Website gelden alleen als u een overeenkomst sluit via de Website. De prijzen van de producten in de winkels van PvG kunnen in prijs verschillen met de producten op de Website.

10.3 Een bijdrage in de behandelings-, verpakkings- en verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u gemeld. Deze bijdrage is afhankelijk van de ordergrootte en plaats van aflevering. Bij bestellingen onder € 250,-- (excl. BTW) brengt PvG de behandelings-, verpakkings- en verzendkosten ten bedrage van € 4,95 bij u in rekening. Voor sommige producten zal PvG een extra toeslag in rekening brengen. Dit zal echter voorafgaand aan het moment van bestellen aan u worden gemeld.

10.4 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. PvG biedt u de volgende betaalmogelijkheden:
- onder rembours (betaling bij ontvangst van uw bestelling);
- contant als u in één van winkels van PvG een product koopt;
- op rekening, met betaling binnen 30 dagen.
- voor bezorgingen naar het buitenland zal PvG u om vooruitbetaling verzoeken.

10.5 PvG gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen, tenzij u met voorafgaande toestemming van PvG op rekening koopt.

10.6 Bij besteding van € 500,-- (excl. BTW) in één keer heeft u recht op een kwantum korting van 10%. Deze korting is echter niet van toepassing op de zogenaamde “netto artikelen”. Deze artikelen zijn op de Website gemarkeerd met “I”, maar deze netto artikelen tellen wel mee om aan het totaal van € 500,-- te komen.

Artikel 11 – Prijswijziging
PvG behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten tussentijds te wijzigen.

Artikel 12 – Incassokosten
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan PvG niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die PvG moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als PvG kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij PvG, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie PvG niet gelieerd is.

13.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

13.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Indien door PvG geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van PvG jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties / reclame) is geregeld.

14.2 De aansprakelijkheid van PvG jegens u is in ieder geval beperkt tot de directe schade tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf of door derde(n) aan wie u de betreffende producten ter beschikking heeft gesteld.

14.3 Iedere aansprakelijkheid van PvG jegens u voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

14.4 PvG sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website of in één van de winkels van PvG onjuist, onvolledig of niet actueel is, adviezen die door de personeelsleden van PvG zijn gegeven, het feit dat u de door u bestelde producten niet kan gebruiken voor de door u gewenste doeleinden en het onrechtmatig gebruik van de systemen van PvG, waaronder de Website, door een derde.

14.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PvG of haar ondergeschikten.

Artikel 15 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 - Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. PvG heeft geen zeggenschap over deze websites. PvG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 17 - Diversen
17.1 De administratie van PvG geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

17.2 PvG is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

17.3 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PvG zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

17.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door PvG aangepast worden. PvG adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of op enige wijze samenhangen met de door u met PvG gesloten overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy Statement

Peter Van Ginkel Kunstenaarsbenodigdheden B.V. (hierna: PvG) respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website, www.petervanginkel.nl (hierna: Website). PvG spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1 – Doeleinden
Op de Website kunt u persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens bestaan, onder meer, uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres. Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u heeft gesloten met PvG. 

Daarnaast kan PvG de door u opgegeven gegevens gebruiken om commerciële mailings naar u te zenden om u te informeren over haar producten en diensten. U dient hiervoor wel voorafgaande toestemming te hebben gegeven.

Artikel 2 – Derden vertrekking
PvG zal de gegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 3 – Algemene informatie
Voor PvG is bepaalde algemene informatie over de Website ook interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest bezocht wordt door de bezoekers van de Website, wanneer haar Website bezocht wordt en/of bezoekers terugkeren op haar Website.

Met deze informatie kan PvG haar Website en diensten afstemmen op de wensen van de bezoekers. Ook wordt deze informatie gebruikt zodat de Website belangrijke informatie kan onthouden waardoor uw gebruik van de Website efficiënter en beter verloopt. 

PvG zal deze algemene informatie verzamelen door middel van IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U dient zich echter wel te realiseren dat u dan wellicht niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Website.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Artikel 4 – Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk uw gegevens uit de database van PvG worden verwijderd of gewijzigd. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid van PvG kunt u een e-mail sturen naar zwanenburg@petervanginkel.nl of bellen naar (+31) (0)20-4074407.

Artikel 5 – Beveiliging
Alle gegevens worden naar beveiligde servers verstuurd. PvG hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Artikel 6 – Links
De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun websites heeft PvG geen invloed en neemt daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Artikel 7 – Diversen
PvG kan in de toekomst besluiten haar Privacy Statement te wijzigen indien PvG andere gegevens zal gaan verwerken en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze Privacy Statement. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Statement. PvG adviseert daarom deze Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, www.petervanginkel.nl, (hierna: Website), gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen tot deze Website en de Website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 - Inhoud Website 
Peter Van Ginkel Kunstenaarsbenodigdheden B.V. (hierna: PvG) heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de Website geplaatst zijn (hierna: Informatie). Een groot gedeelte van de Informatie is mede afkomstig van derden. Alle informatie kan ten alle tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.

Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij PvG en/of haar licentiegevers. Het is u niet toegestaan (een gedeelte van) de Website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 3 - Garantie
PvG garandeert niet dat de Informatie juist, actueel en volledig is, dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
PvG sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal
PvG in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste Informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de Website, door een derde.

Artikel 5 - Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. PvG heeft geen zeggenschap over deze websites. PvG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 6 - Beveiliging
PvG spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. PvG legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 7 - Diversen
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door PvG aangepast worden. PvG adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.